BE/613829/1 Archief Abdij van Park, 12. c.-2485/11/25 (Archief)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:BE/613829/1
Title:Archief Abdij van Park
Archival type:archief
Creation date(s), remarks.:Twaalfde eeuw -
Level:Archief

Information on extent

Extent:100 strekkende meter

Information on context

Name of the creator / provenance:Norbertijnen - Abdij van 't Park Heverlee (1129-heden)
Authority link:Norbertijnen - Abdij van 't Park Heverlee (1129-heden)
Archival history:Het archief werd op de abdij zelf gevormd en daar door de archiefvormer quasi permanent bewaard tot op heden.

Information on content and structure

Content:Het oude archief van de abdij van Park is intrinsiek verbonden met alle facetten van de werking van de plaatselijke gemeenschap van norbertijnen en dit vanaf 1129. Het archief werd op de abdij zelf gevormd en daar door de archiefvormer quasi permanent bewaard tot op heden. De geschiedenis van het archiefbestand vangt aan met het stichtingscharter van hertog Godfried I met de Baard uit 1129 en loopt vrijwel onafgebroken door tot de opheffing van de abdij door het Franse bewind in 1797. Hiermee getuigt het van een unieke en bijzondere continue tijdshorizon van zeven eeuwen Ancien Régime.

Vooral het beheer van het omvangrijke abdijdomein resulteerde in een vrijwel onstuitbare stroom van oorkonden met de rechtstitels, rekeningen, pachtcontracten, benoemingsbrieven, verkoops- en aankoopakten, processtukken, enz. De leidinggevende figuren binnen de abdijgemeenschap (met als centrale figuur de abt of prelaat gevolgd door de provisor of econoom, de kamerling en de prior) waren de voornaamste archiefvormers waarvan de talrijke documenten in het archief terechtkwamen.
Het kloosterleven, feitelijk de essentie en fundamentele bestaansreden van de abdij, produceerde ook archief, maar in veel mindere mate dan het domeinbeheer. De prior, bij afwezigheid van de prelaat de feitelijke leider van de in gemeenschap levende religieuzen, hield enkel rekening bij van de voornaamste huishoudelijke kostenplaatsen, vulde de catalogi aan waarin de biografische gegevens van de confraters terug te vinden waren, en noteerde de namen van de overleden leden van de gemeenschap in het necrologium of dodenboek. Sommige kloosterlingen hielden een dagboek bij of correspondeerden met hun familie of derden.

Het beheer van de abdijparochies veroorzaakte eveneens een stroom van documenten: akten van benoeming van pastoors, kosters en vicarissen door de abt, bouwrekeningen in verband met de bouw en het onderhoud van kerken en pastorieën, correspondentie, stukken in verband met het innen van de tienden, stukken in verband met de kerkfabrieken en de armentafels, stukken in verband met pastoorsgoederen.

Tenslotte bleek de abt als leider van de kloostergemeenschap maar ook als bekleder van diverse interne en externe belangrijke ambten. Honderden brieven, enkele dagboeken en dagboekfragmenten, eigenhandig bijgehouden rekeningen, processtukken, visitatieverslagen enz. illustreren de drukke agenda van de prelaat.

Onderzoeksmogelijkheden:
Abdijgeschiedenis (van Park), streek-, dorps- en landschapsgeschiedenis, mentaliteits-, economische en sociale geschiedenis, bouw- en architectuurgeschiedenis, geschiedenis en (inzicht) van de norbertijnenorde en het kloosterleven, geschiedenis van de universiteit gezien de band tussen de abdij en de universiteit. Geschiedenis van de Staten van Brabant en de Staten Generaal, geschiedenis van stad en streek in een breder perspectief, studiebron voor de archivistiek.

Conditions of access and use

Access regulations:Raadpleegbaar na afspraak via archief@abdijvanpark.be.
Language:Nederlands
Frans
Remarks language:Middeleeuws Nederlands tot 1500 = Diets
Subtitle finding aid:Oud Archief

Information on related materials

Related publications:Voor meer inlichtingen zoals: inleiding, inhoudstafel, uitbreidingen, registers ontleed:
ga naar abdijvanpark.be

Description management

Date(s) of description:2024
 

Usage

Permission required:None
Physical Usability:Without restrictions
Accessibility:Public
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™